verkiezings losgesnedenVoor Libelle schreef ik een paar weken voor de verkiezingen van 2012 een dossier waarin alle belangrijke onderwerpen aan bod kwamen: pensioen, de zorg, hypotheekrenteaftrek, milieu, etc. Bovendien interviewde ik vrouwen die vertelde wat voor hen van belang was bij deze landelijke verkiezingen. Onderaan de interviewtjes stond een persoonlijk stemadvies. Heel nuttig om al die verkiezingsprogramma’s eens door te ploegen…

En onze stem gaat naar….

De verkiezingen waren nog nooit zo ingewikkeld. Nederland zit midden in een ernstige economische crisis en het kabinet Rutte is na anderhalf jaar gevallen. Het begrotingsakkoord, dat deze lente met veel tromgeroffel is gesloten tussen VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christen Unie, kan in de stemhokjes weer van tafel worden geveegd. Moeten we nou voor of tegen de hypotheekrenteaftrek, Europa, langer doorwerken voor 65 plussers of marktwerking in de zorg stemmen? En welke partij hoort daar dan bij? Waar gaan de verkiezingen dit jaar eigenlijk over?

Wie de onderwerpen op een rijtje zet, concludeert dat bijna alle maatregelen en plannen over bezuinigingen gaan. Dat komt omdat bijna alle partijen ervan overtuigd zijn dat het begrotingstekort moet worden teruggedrongen. De ene partij wil dit doen door dure posten te schrappen, de andere partij wil dat de lasten eerlijker verdeeld worden. Ook de termijnen verschillen nogal: de VVD wil in korte tijd zoveel mogelijk bezuinigen, de SP en de PvdA willen de pijn uitsmeren over de komende decennia om de economie niet te schaden. De politieke partijen willen natuurlijk allemaal voorkomen dat we in de toekomst failliet gaan. Maar ten koste van wat? Dat is de vraag van 2012.

 

In of uit Europa?

Europa houdt het ene spoedberaad na het ander. Hoe gaan we Europa en de euro redden? De munt bestaat dit jaar tien jaar, maar er is geen reden voor een feestje. De euro kampt met een bankencrisis en landen als Griekenland en Spanje krijgen miljarden aan financiële steun. Aan de andere kant heeft de nieuwe munt Nederland veel voorspoed gebracht, we zijn rijker dan ooit en geven het geld met bakken uit. Dat de nieuwe overvloed ook risico’s met zich meebrengt, is dit jaar akelig duidelijk geworden. De unie met onze buurlanden is niet vrijblijvend. Als het mis gaat met Griekenland of Spanje, gaat het met ons ook mis. Europese economieën zitten nu eenmaal met duizenden economische touwtjes aan elkaar geknoopt.

Volgens tegenstanders is het simpel: gewoon eruit stappen en de goeie ouwe gulden terughalen. Maar dat zal ons aan de bedelstaf brengen, waarschuwen andere partijen, zaken moeten gewoon beter geregeld worden. Als we financieel bij elkaar horen, moeten we ook wat politieke zelfstandigheid opgeven. Een enge gedachte want we willen wel onafhankelijk blijven. De Europese eis om het begrotingstekort onder de 3 procent te houden gaat al ver. Mag Europa dat van ons eisen? Wat als we geloven dat regeringen juist meer geld uit moeten geven om de economie vlot te trekken? Uit opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse burgers uit Europa wil stappen. Maar als je ze vervolgens vraagt of ze het risico willen lopen hun spaargeld kwijt te raken, roepen ze net zo hard Nee!

 

Houden we hypotheekrenteaftrek?

De Nederlandse economie torst een reuzenschuld met zich mee: onze gezamenlijke hypotheken ter waarde van bijna 640 miljard euro. Zolang het goed ging met de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, was dat geen enkel probleem. Maar nu is de woningmarkt compleet ingestort. Starters kunnen geen huis kopen en mensen die werkloos worden of gaan scheiden raken hun huis alleen met verlies kwijt.  Bovendien zijn de lasten van de hypotheekrenteaftrek te hoog voor onze overheidsfinanciën geworden en lijden de banken grote verliezen. Bijna alle partijen zijn het er over eens dat er iets moet gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Maar wat?

Er is tijdens het lenteakkoord afgesproken dat nieuwe huizenkopers vanaf 2013 een aflossingshypotheek moeten afsluiten. Alleen als ze in de loop van 30 jaar 100 % aflossen, mogen ze de hypotheekrente nog aftrekken van de belasting. Naarmate ze in de loop der jaren meer aflossen, betalen ze minder rente en krijgen ze dus minder aftrek. Als ze hun huis verkopen, lopen ze minder risico met een restschuld achter te blijven. Uiteindelijk zal het probleem dus vanzelf verdwijnen.

Maar wat doen we met de oude hypotheken? VVD, PVV en CDA willen niet verder morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. De andere partijen willen dat wel, in meer of mindere mate.  Maar heel schokkend zijn die voorstellen niet. De Socialistische Partij – grootste tegenstander van de villasubsidie – wil bijvoorbeeld hypotheken van onder de 350.000 euro nog aftrekbaar houden. De meeste partijen vinden bovendien dat starters op de woningmarkt subsidie moeten krijgen in de hoop dat dit de woningverkopen weer op gang brengt. De overdrachtsbelasting zal dan ook blijvend lager blijven of zelfs afgeschaft worden.

 

Wanneer mag ik met pensioen?

Over een paar decennia is de meerderheid van Nederland ouder dan 65 jaar. Bovendien leven we langer en blijven we steeds langer fris en fruitig. De langere levensduur is zowel een voordeel als een nadeel. We ontvangen meer jaren pensioen en aow. Onze werkende kinderen moeten dat opbrengen. Aan de andere kant waren we vroeger versleten op ons 65e terwijl we tegenwoordig langer relatief jong blijven. Omdat we langer studeren, starten we ook later op de arbeidsmarkt. Als we na ons 65e blijven doorwerken, kosten we de staat minder aow, blijven we belasting betalen (aow en zorg voor oudere mensen) en ontstaat er geen krapte op de arbeidsmarkt.

Dat de pensioenleeftijd omhoog gaat, staat buiten kijf. De vraag voor de verkiezingen is alleen nog per wanneer de pensioenleeftijd omhoog  gaat en met hoeveel maanden of jaren. De lentecoalitie met VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen Unie wil volgend jaar beginnen, de PvdA in 2017 en de SP pas in 2020. De SP wil bovendien een uitzondering maken voor mensen met een zwaar beroep zoals stratenmakers. Groen Links stelt voor mensen met een goed pensioen mee te laten betalen aan de aow. De PVV is sinds de val van het kabinet helemaal tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

Blijft de kinderopvang betaalbaar?

In 2005 ging de huidige wet voor de Kinderopvang van start. Elke werknemer kreeg voortaan een deel van de kosten voor crèche en naschoolse opvang vergoed van de overheid, afhankelijk van inkomen. Voortaan hoefden werknemers dit dus niet meer gedaan te krijgen van hun werkgever. Mensen met een laag inkomen kregen namelijk vaak niets terug van de werkgever terwijl mensen met een goede baan hier beter over konden onderhandelen. Bovendien mochten ouders volgens de nieuwe wet ook alternatieve vormen van kinderopvang declareren. Denk aan gastouders of aan een bijspringende opa of oma. Het doel van de wet was natuurlijk om meer vrouwen te stimuleren te gaan werken of meer uren te gaan werken.

In de praktijk bleek de wet nogal duur uit te vallen. Nu er bezuinigd moet worden, ligt het kinderopvang budget dus voor de hand. De kinderopvang is in 2012 al een stuk duurder geworden, veel mensen krijgen minder vergoed. Een deel van de politieke partijen wil dit weer terugdraaien omdat ze bang zijn dat vrouwen de arbeidsmarkt weer verlaten. In praktijk bleek dit trouwens wel mee te vallen maar zochten mensen vaker andere oplossingen. De crèches en naschoolse opvang kampen met leegloop en sluiten noodgedwongen de deuren.

Hoe groot worden die klassen?

Een klassiek mikpunt van bezuinigingen is natuurlijk de studiefinanciering.  Op stapel staan beperkingen op de ov jaarkaart waarmee de studenten vrij kunnen reizen en op de basisbeurs.  Voorstanders van bezuinigen vinden bijvoorbeeld dat de basisbeurs (nu een gift) omgezet moet worden in een sociale lening. Een compromis zou zijn dat de basisbeurs alleen voor de eerste jaren studie geldt (bachelor fase). Mbo’ ers zouden dan ontzien worden. Het gevallen kabinet heeft de beslissing over de verkiezingen heen getild.                                                                                         Ook de geplande 300 miljoen bezuiniging op het speciaal onderwijs is uitgesteld. De onderwijzers zijn dus met succes de straat opgegaan deze winter. De demissionaire minister van Onderwijs vond dat basisscholen meer hun best moeten doen kinderen met leer en gedragsproblemen op te vangen. Tegelijkertijd moeten scholen leraren ontslaan zodat de klassen groter worden. In het voortgezet onderwijs gaat de discussie vooral over niveau van de diploma’s, de vakkenpakketten en de kinderen die zonder diploma de school verlaten.

 

Helpen we ontwikkelingslanden?

Committeren we ons aan 0,7 procent ontwikkelingssamenwerking of niet? Veel Nederlanders vinden dat ontwikkelingshulp te weinig effect heeft en dat dat geld op het moment juist nodig is in Nederland. Mensen die wel aan goede doelen willen geven, moeten dit maar persoonlijk doen. Voorstanders van ontwikkelingshulp zeggen juist dat ontwikkelingshulp juist belangrijk is voor de Nederlandse economie en veiligheidssituatie. Solidariteit met arme mensen hoort gewoon bij een beschaafd land.

Twee jaar geleden is al ruim een miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Met name de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben toen een grote bezuiniging over zich heen gekregen. Veel landen waar Nederland geld aan gaf, krijgen nu niets meer. Partijen als de VVD en de PVV vinden dat er nog wel meer van het ontwikkelingsbudget afkan. Ze zijn bang dat de arme landen te weinig worden gestimuleerd zaken te verbeteren. Overheidssteun zou corruptie in de hand werken.  Afrika moet op eigen benen staan.

Hoe belangrijk is het milieu?

De kernramp in Japan heeft de Nederlandse plannen voor een nieuwe kerncentrale in de ijskast doen belanden. De vraag is nu hoe we voldoende betaalbare en schone energie gaan opwekken om de lichten en de kachels te laten branden. Gaan we nieuwe vervuilende kolencentrales bouwen of gaan we investeren in schone inventieve energie? En wie gaat daar voor zorgen nu energieleveranciers geprivatiseerd zijn? Per 1 juli gaat in elk geval een nieuwe subsidie op zonnecollectoren in.

De bezuinigingen op het budget van de natuurbescherming (Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) zijn deels teruggedraaid in het lente-akkoord. Toch gaat een groot deel wel degelijk door. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Die verbinding beoogde dat dieren zich gemakkelijker verspreiden en voorplanten . Ook heeft het kabinet wat maatregelen voor auto’s getroffen die onder vuur liggen. Zo is de maximumsnelheid op sommige wegen naar 130 km gegaan en mag er rond de grote steden weer 100 gereden worden.  De aloude vraag of we gaan heffen op het rijden tijdens het spitsuur speelt ook weer op.

 

Hoe betalen we de zorg?

Dit is een van de belangrijkste vragen van deze verkiezingen. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Vergrijzing en de veel te dure gezondheidszorg zorgen ervoor dat de kosten de pan uit rijzen. Om de zorgkosten te betalen, moeten mensen volgend jaar een hogere eigen bijdrage gaan betalen als ze naar een ziekenhuis of specialist gaan. Huisartsen zouden ook graag zien dat dit voor hun patiënten gaat gelden. Mensen zullen dan niet voor elk wissewasje naar de dokter rennen.

Aan de andere kant moet de zorg zelf ook goedkoper worden. Om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld de tandartstarieven vrijgegeven zodat tandartsen met elkaar kunnen concurreren. Ziekenhuizen moeten zich specialiseren zodat een patiënt niet meer bij elk ziekenhuis voor alles terecht kan, maar wellicht naar een andere stad moet reizen. Ook budgets voor gehandicapten en chronisch zieken krimpen. Stemmen gaan op het hele zorgstelsel op de schop te nemen en mensen zelf te laten sparen voor gezondheidszorg of zich te verzekeren voor hun oude dag. Wel of geen marktwerking in de zorg wordt een belangrijk verkiezingspunt.

Ik krijg dit streepje niet weg…help.

Waar blijft mijn vaste baan?

Een vaste baan is een verworvenheid die op losse schroeven staat. Omdat het voor werkgevers lastig en duur is om overbodige of niet-functionerende werknemers te ontslaan, zijn ze heel voorzichtig met het aangaan van vaste contracten. Veel jonge mensen lukt het dus niet om een vaste baan te vinden, ze hebben het ene jaarcontract na het andere of worden ingehuurd als freelancer. Zonder een vast contract krijg je geen hypotheek en bouw je geen duurzame carrière op. Als werkgevers van te voren weten dat ze werknemers gemakkelijk kunnen ontslaan, geven ze die jonge mensen mogelijk sneller een vaste baan.

Tegenstanders van de versoepeling van het ontslagrecht zijn bang dat werkgevers vooral oude dure werknemers zullen ontslaan en dat deze nooit meer een nieuwe baan zullen vinden.  De versoepeling zou misbruik uitlokken. Maar volgens voorstanders zal dit meevallen: oudere werknemers zijn waardevol omdat ze veel kennis en ervaring hebben, bovendien zijn ze hard nodig door het groeiende tekort op de arbeidsmarkt. Met name de liberale partijen – ook Groen Links- zijn voorstanders van een vorm van versoepeling. PVDA en SP zijn tegen.

Zijn hoofddoekjes nog een punt?

Opvallend genoeg is de  dreigende islamisering bijna helemaal van de politieke agenda verdwenen. De verkiezingsprogramma’s gaan op een uitzondering na bijna geheel over geld en economie. De multiculturele samenleving is geen probleem meer in tijden van crisis. Zelfs de PVV van Geert Wilders heeft het nu vooral over bejaarden, de zorg en over de euro. Het woord hoofddoekje is sinds lange tijd niet gevallen. Het dubbele paspoort is nog een verkiezingspuntje. Nederlanders in den vreemde mogen hun Nederlandse paspoort houden, maar mensen die in Nederland komen wonen, zouden hun paspoort wel moeten inleveren.  D e VVD heeft immigratie wel bovenaan het verkiezingsprogramma staan en wil strengere regels, of Europa dat nou goed vindt of niet.

Wat betaal ik voor mijn boodschappen?

Een belangrijke bezuiniging voor de komende jaren zou de verhoging van de BTW kunnen zijn. Dat betekent in de praktijk dat elk product in de winkel en elke dienst enkele procenten duurder wordt omdat de staat er meer belasting op heft. Met de opbrengst wordt het begrotingstekort teruggedrongen. Dit is al afgesproken in de lenteakkoord, maar het zou goed kunnen dat dit voornemen de verkiezingen niet overleeft. Volgens voorstanders zou het miljarden euro’s opleveren en kan het gemis aan koopkracht via de belastingen verzacht worden. Volgens tegenstanders schaadt het onze concurrentiepositie in het buitenland en is het desastreus voor ondernemers. Overigens heeft Duitsland enige jaren geleden ook de BTW verhoogd zonder daar veel last van te hebben, de economie blijft daar groeien.

 

Portretjes:

1

‘Ik heb alleen een financiële buffer voor een paar maanden’

Jeltje Zijlstra

28 jaar

Single

Communicatie-adviseur op projectbasis

‘’ Ik regel niet zoveel voor de toekomst. Ik heb alleen een financiële buffer voor een paar maanden.  Ik weet dat er nauwelijks goede en betaalbare regelingen voor mij zijn. Als starter kun je sowieso nergens op rekenen. Ik vertrouw vooral op mijn eigen sociale netwerk. Toen ik klaar was met studeren, zat ik een tijdje krap en kreeg niks. Toen hebben mijn ouders en vrienden me geholpen. De een met geld, de ander met tips of een baantje. Bij sommigen kon ik een pizza komen eten.  Zo zorgt iedereen wel voor elkaar.

‘’ Je moet ook wel. De staat zorgt niet meer automatisch voor je. Om me heen zijn veel  jonge mensen werkloos of ze hebben het ene losse contract na het andere. Ze zijn altijd op zoek naar de volgende baan.  De babyboomers werken graag door en daardoor zijn er geen kansen voor mijn generatie. Ik weet niet of dat vroeger ook zo was. Nederland vergrijst en ze zeggen dat de ouderenzorg onbetaalbaar wordt . Maar we moeten een beetje voor elkaar blijven zorgen toch? Niet van: sorry, het geld is op, je hebt genoeg zorg gehad.

‘’ Over mijn eigen pensioen maak ik nog  niet druk. Driehonderd euro of driehonderdtien euro per maand, wat kan mij dat nu bommen. Dat is voor later. Waar ik vooral op hoop na de verkiezingen is dat het een stukje leuker wordt. Ik ben van de linkse hobby’s: ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, kunst en cultuur.  Anders houd je geen maatschappij meer over. Ik vind dat we rekening mogen houden met de generaties na ons.  Ik zou willen dat het niet allemaal om winst en groei draait. We willen steeds meer en steeds luxer. Je kunt ook zeggen: het is goed zoals het is. ‘

Jette langs de politieke meetlat

Arbeidsmarkt. Jette vindt het belangrijk dat jongeren meer kansen krijgen en gemakkelijker een vaste baan vinden. Voor dit punt kan ze het beste op VVD, D66 of Groen Links stemmen.  Deze partijen willen eenvoudiger ontslagrecht en korte procedures voor werkgevers.

Cultuur. Van Jette moet de overheid blijft investeren in cultuur. Daarvoor is ze het beste af bij partijen als Groen Links, de PvdA en D66. Groen Links wil de BTW op kunst en cultuur laag houden en is van mening dat kunstbeleid onafhankelijk moet zijn van de politiek. D66 wil fiscale maatregelen treffen om het voor particulieren aantrekkelijk te maken geld te doneren voor cultuur. De PvdA vindt het belangrijk dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk blijft.

Ontwikkelingssamenwerking. Jette is tegen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Dan is ze bij Groen Links aan het goede adres want deze partij wil dat Nederland internationaal het goede voorbeeld geeft en 0,8 procent (norm is 0,7%) van het bruto nationaal product uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking.

 

2.

‘De klassen zijn al zo groot’

Sylvie Visser-Witkamp

40 jaar

Getrouwd, drie kinderen van 4, 8 en 11

Projectmanager, 24 uur per week

’ Mijn zusje woont in Frankrijk. Daar hebben kinderen doorlopende schooldagen vanaf 2,5 jaar oud. Ze krijgen een warme maaltijd op school dus als ze ’s avonds thuiskomen hoeven ze alleen nog een eitje en een soepje en dan naar bed. Ze leren ook nog eens alles eten!’  In Nederland wordt er nooit eens iets anders uitgeprobeerd. Waarom hebben kinderen nog steeds geen flexibele vakanties? Dat is toch niet meer van deze tijd als je twee ouders aan het werk wilt hebben?

‘’ Nu willen ze ook nog het speciale onderwijs afschaffen.  De klassen zijn al zo groot. De aandacht moet dan nog meer verdeeld worden, zeker als er kinderen bijkomen die veel aandacht nodig hebben. Ik zou willen dat onderwijs meer toegespitst wordt op de leerling, zonder dat er perse meer geld in moet. Nu worden kinderen teveel op een hoop gegooid, het is afgestompt, iedereen moet er maar in meegaan.  Ik wil eigenlijk de mavo terug. Met die grote vmbo-scholen heb ik niks, fabrieksscholen vind ik het, 2800 leerlingen en dan van de metaalpoortjes…

‘’ De hele maatschappij gaat uiteindelijk naar de privé-zorg, privéonderwijs. Er komt een groter gat tussen arm en rijk. Ik weet ook niet of dat slecht is voor de Nederlandse werkgelegenheid en de vernieuwing. Op korte termijn kan het goed zijn, zolang het maar niet te lang duurt. We zijn zo verwend in Nederland. Ik rijd met de auto naar de supermarkt en gooi ook veel te veel weg.  Mijn zusje in Frankrijk bewaart zelfs nog een half ei. Mijn moeder komt   uit een bakkersfamilie: brood eet je op. We zijn een hele verwende generatie.

Sylvie langs de politieke meetlat

Onderwijs. Sylvie ziet de klassen steeds groter worden in het basisonderwijs, wijst eenheidsworst af en vreest voor de massaliteit van het voortgezet onderwijs. Hiervoor kan ze het beste voor de PvdA kiezen. Deze partij wil een einde maken aan de eenvormige oplossingen uit Den Haag en juist meer mikken op individuen. De partij wil investeren in leraren, zowel in kwaliteit als in hoeveelheid.  Tenslotte wil de PvdA  jongens (Silvie heeft twee zonen) helpen door het onderwijs meer op hun behoeftes toe te snijden.

Kinderopvang.  Omdat het CDA en de Christen Unie kinderopvang slechts beperkt willen vergoeden en de VVD de kinderopvang liever in handen van gastgezinnen en grootouders ziet,  kan Sylvie beter kiezen voor D66, de SP, de PvdA of Groen Links . Die willen de kinderopvangbijdrage in stand houden en een kwalitatief goede kinderopvang stimuleren. D66, Pvda en Groen Links willen bovendien een link leggen met het onderwijs en het aantal uren verruimen.

Privaat-publiek. Sylvie ziet een trend naar prive-zorg en prive-onderwijs en ze denkt dat dat niet zo slecht is, wellicht is het zelfs nodig.  Hiervoor is de VVD de aangewezen partij die meer verantwoordelijkheid bij de burger wil leggen en voorstander is van marktwerking.

 

3.

‘Naar de fysiotherapeut ga ik niet meer’

Monique Hos

48 jaar

Alleenstaande moeder, dochter van 7

Docent Engels/ deels afgekeurd

‘’ Ik heb een enorme angst voor de toekomst.  Ik heb MS en dat is een progressieve ziekte.  Al die bezuinigingen die op me afkomen! Ik moet er niet aan denken dat de gezondheidszorg duurder wordt.  Dat je eigen risico moet betalen voor specialisten, voor medicijnen, voor de ergotherapie. Naar de tandarts ga ik al niet meer, ik spaar het op voor mijn kind. Gelukkig hebben kinderen geen eigen risico. Ik ga dit jaar nog snel wat operaties doen. Vanaf 1 januari moet je daar ook aan mee betalen.

‘’ Naar de fysiotherapeut ga ik ook niet meer.  De verzekering betaalt maar zoveel bezoeken per jaar en het is op.  Vorig jaar ging ik drie keer in de week.   Ik doe nu zelf spierversterkende oefeningen, maar iemand met MS heeft die fysiotherapie wel nodig om langer gezond te blijven.  Gelukkig krijg ik nog wel thuiszorg. Daar betaal ik zelf ook een deel  van, maar dat is op te brengen. Al met al kom ik steeds meer thuis te zitten en kan ik straks alleen nog maar e-mailen. Maar wat als mijn computer kapot gaat? Waar betaal ik een nieuwe van?

‘’ Ze zeggen dat je zelf moet sparen voor je zorg. Maar waarvan dan? De gezondheidszorg zou wel een stuk goedkoper kunnen ,soms zie ik dingen die volkomen belachelijk zijn. Laatst moest ik naar de uroloog. Voordat ik hem te spreken kreeg moest ik eerst formulieren invullen, dan praten met een bekkenbodemfysiotherapeut, vervolgens met de incontinentieverpleegster en de seksuoloog.  Op basis daarvan werd een rapport geschreven waarmee ik eindelijk naar de uroloog mocht. Vier gesprekken!

‘’Ik werk nog een paar uur per week als lerares Engels op vrijwillige basis. Meer kan ik niet. De re-integratie trajecten krijgen ook al geen subsidie meer. En dan moet je ook nog langer doorwerken!  Ook mijn dochter heeft er last van. De gemeentesubsidie op sport en clubjes wordt afgeschaft. Er zijn zoveel bezuinigingen die op mij van toepassing zijn.  Ik moet daar wel rekening mee houden als ik ga stemmen.

Monique langs de politieke meetlat

Eigen bijdrage. Monique kan niet meer naar de fysiotherapeut omdat ze maar een aantal keren per jaar vergoed krijgt van haar ziektekostenverzekering.  De PVV, de SP en de PvdA zijn tegen een hogere eigen bijdrage in de zorg. SP en Groen Links willen lagere premies en willen de zorg meer inkomensafhankelijk maken.

Marktwerking Zorg. Monique ziet in de praktijk dat ziekenhuizen veel goedkoper kunnen werken. De VVD is van mening dat meer marktwerking in de zorg ervoor kan zorgen dat instellingen, huisartsen en tandartsen concurrerender worden. Dit zou de rekeningen kunnen drukken.  Bij de VVD is ze bij het juiste adres.

Subsidies.  Gemeentes krijgen steeds minder geld van Den Haag om subsidies uit te delen. Ze snijden bijvoorbeeld in het sporten voor kinderen die geen contributies kunnen betalen.  De SP wil dat er extra overheidsgeld naar mensen met een laag inkomen of een uitkering gaat en dat de belasting op hogere inkomens omhoog gaat.

 

4.

‘Ik wil perse niet achter een rollator’

Miranda Breeuwer-Huisman

62 jaar

Getrouwd, twee kinderen en twee kleinkinderen

Voormalig telefoniste-receptioniste, nu met pre-pensioen

‘’ Ik werkte al sinds mijn zestiende, altijd met veel plezier maar toch. Ik ben alleen een paar jaar gestopt toen de kinderen klein waren.  We wilden graag wat tijd om aan onszelf en aan de kleinkinderen toe te komen. Daarom zijn mijn man en ik allebei met pre-pensioen gegaan. Ik mis het wel, met name mijn collega’s. Je wereld wordt toch kleiner.  In september gaan we op reis, we gaan twee maanden wandelen naar Santiago de Compostella.  Behalve dat het leuk is, doen we het ook voor onze gezondheid. Daar moeten we toch in blijven investeren.

‘’ Ik heb mijn vader af zien zakken toen hij ziek werd. Van  een keurig mannetje naar iemand in een luier op een slaapzaal.  Daarom willen we ook zorgen dat we zo lang mogelijk gezond blijven.  Ik wil perse niet achter een rollator. Ik zie bij mijn moeder van 86 hoe akelig dat is. We sparen niet speciaal voor die oude dag. Het is nu best goed geregeld in de zorg en ik hoop maar dat dat zo blijft. Mijn moeder heeft een heel klein pensioentje en die hoor ik wel klagen dat haar medicijnen steeds duurder worden.

Op vrijdag zorg ik altijd voor mijn kleinkinderen, en ik spring af en toe bij. Ik vind dat mijn kinderen het veel drukker hebben dan wij vroeger. Er wordt zoveel van ze verwacht.  Het begint al met die facebook vrienden bijhouden en die mobiele telefoon die steeds maar gaat. Ik denk niet dat zij zo vroeg met werken kunnen stoppen als wij nu, het is echt een luxe en dat besef ik ook wel.  Aan de andere kant zullen zij hopelijk ook ouder worden dan wij, en langer gezond blijven.

Laatst kregen we de pensioenbrief van mijn man binnen, die gaat toch wel flink achteruit als hij 65 wordt.  We hebben een hoge hypotheek afgesloten. Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, zitten we meteen een stuk krapper.  Dus ik hoop maar dat de aftrek blijft bestaan voor bestaande hypotheken.

Miranda langs de politieke meetlat

Zorg. Miranda hoopt dat het ongeveer zo blijft als het nu is met de zorg. Toch zinnen de partijen op grote veranderingen. Als ze marktwerking en concurrentie in de zorg wil voorkomen moet ze op de SP, PvdA of de PVV stemmen. Ook als ze niet wil dat de ziektekostenpremies of de eigen bijdrage omhoog gaat, zit ze bij deze partijen goed.

Pensioen. Miranda is vervroegd gestopt met werken en heeft over drie jaar recht op aow en pensioen.  Volgens de VVD, CDA, D66 en Groen Links gaat haar pensioen pas drie maanden na haar 65e  in. Vanaf 2013 komt elk jaar een maand bovenop de pensioenleeftijd. Groen Links wil een regeling voor gevallen zoals haar treffen. Ze wist dit immers niet toen ze vervroegd met pensioen ging.  Als ze liever precies op haar 65e met pensioen gaat, moet ze op de PVV, de SP of de PvdA stemmen. Die willen pas over enkele jaren met de nieuwe pensioenleeftijd beginnen.

Hypotheekrenteaftrek. Miranda en haar man hebben een hoge hypotheek afgesloten en rekenen op het voorbestaan van de hypotheekrenteaftrek.  De VVD, CDA en PVV willen niet verder aan de hypotheekrenteaftrek sleutelen en alleen voor nieuwe gevallen de renteaftrek aanpassen.